Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Challenges and Research Opportunities of Frequency Control in Low Inertia Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ha, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, Peter Højgaard Jensen
Nơi đăng: Proceedings of the 2nd International Conference on Electrical Engineering and Green Energy; Số: 02001;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The dominance of converter-based generation in power systems results in a significant reduction of the number of conventional power plants. The transition introduces major challenges of substituting synchronous generators and their ancillary dynamic control services with converter-interfaced generations whose control and interaction with the grid have not been fully understood. This paper presents challenges and research opportunities of frequency control of such low inertia systems. Challenges of frequency control in converter-based systems and a review of power systems facing the challenges caused by low inertia conditions around the world are first investigated. Then, a summary of the solutions that have been proposed for frequency control in low inertia systems is analysed. The paper will conclude with research opportunities for frequency control in low inertia systems, which require further investigation for converterinterfaced systems.
ABSTRACT
The dominance of converter-based generation in power systems results in a significant reduction of the number of conventional power plants. The transition introduces major challenges of substituting synchronous generators and their ancillary dynamic control services with converter-interfaced generations whose control and interaction with the grid have not been fully understood. This paper presents challenges and research opportunities of frequency control of such low inertia systems. Challenges of frequency control in converter-based systems and a review of power systems facing the challenges caused by low inertia conditions around the world are first investigated. Then, a summary of the solutions that have been proposed for frequency control in low inertia systems is analysed. The paper will conclude with research opportunities for frequency control in low inertia systems, which require further investigation for converterinterfaced systems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn