Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Stability Enhancement of a DFIG-based Wind Turbine Generator Connected to an Infinite Bus Using a PI Controller
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ha
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: the 13th International Symposium on Advanced Technology, Proceedings; Số: 13;Từ->đến trang: 72-76;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents the design steps and design results of a proportional-integral (PI) controller that can be used to enhance the damping of the electromechanical oscillations of a doubly-fed induction generator (DFIG)-based wind turbine generator (WTG) connected to an infinite bus. The proposed PI controller is designed based on pole-assignment method that can render adequate damping characteristics to the studied system. A time-domain approach based on nonlinear-system simulations subject to a three-phase short-circuit fault at the infinite bus is performed. The simulation results show that the proposed PI controller is effective on mitigating generator oscillations and offers better damping characteristics to the studied WTG under different operating conditions.
ABSTRACT
This paper presents the design steps and design results of a proportional-integral (PI) controller that can be used to enhance the damping of the electromechanical oscillations of a doubly-fed induction generator (DFIG)-based wind turbine generator (WTG) connected to an infinite bus. The proposed PI controller is designed based on pole-assignment method that can render adequate damping characteristics to the studied system. A time-domain approach based on nonlinear-system simulations subject to a three-phase short-circuit fault at the infinite bus is performed. The simulation results show that the proposed PI controller is effective on mitigating generator oscillations and offers better damping characteristics to the studied WTG under different operating conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn