Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng Matlab trong Kỹ thuật tài nguyên nước
Chủ biên: Vũ Huy Công; Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng
Nơi xuất bản: Khoa học và kỹ thuật; Mã số: ISBN 978-604-67-1624-2 ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮTABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn