Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,509

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát ẩn dụ cấu trúc trong bình luận thể thao bằng tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt . Tác giả: TS. Ngũ Thiện Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12(133).2018. Trang: 33. Năm 2018. (Mar 8 2019 9:51AM)
[2]Bài báo: Khảo Sát Tình Hình Viết Chuẩn Đầu Ra Của Các Học Phần Lý Thuyết Tiếng Chuyên Ngành Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Ngũ Thiện Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[3]Bài báo: Chỉ tố tình thái nhân thức với các chiến lược lịch sự âm tính. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Số: 11(24). Trang: 50 - 57. Năm 2015. (Sep 23 2017 7:04PM)
[4]Bài báo: The semantics and pragmatics of epistemic markers “thảo nào”, “hóa ra”. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Ngôn ngữ & Đời sống, số 4(186) -2011. Số: số 4(186). Trang: 6-12. Năm 2011. (May 10 2011 11:13AM)
[5]Bài báo: Ngữ nghĩa của Ân dụ về Tình yêu trong các bài hát tiếng Anh và Tiếng Việt . Tác giả: Ngũ Thiện Hùng, Trần Thị Thanh Thảo. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 3(44).2011. Trang: 244-251. Năm 2011. (Feb 16 2012 9:44AM)
[6]Bài báo: Sự khác nhau giữa động từ thực hữu và không thực hữu (trên cứ liệu tiếng Anh và đối dịch tiếng Việt) . Tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Trần Thị Minh Giang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(43), 2011. Số: Số 3(43), 2011. Trang: 218-225. Năm 2011. (May 13 2011 9:21PM)
[7]Bài báo: A proposed approach for identifying and interpreting the conversational implicatures in TOEFL iBT. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(40), 2010. Số: Số 5(40). Trang: 114-119. Năm 2010. (May 10 2011 11:35AM)
[8]Bài báo: An investigation into basic English intonation patterns performed by the Vietnamese learners at Ben Tre continuing education center. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Lê Văn Hoàng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(26), 2008. Số: Số 3(26). Trang: 178-184. Năm 2008. (May 10 2011 11:29AM)
[9]Bài báo: Hot Potato và Speech Analyser – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tự học môn ngữ âm học theo học chế tín chỉ, Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4 Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ . Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4 Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ, Trường ĐH NGoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. Số: Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4. Trang: 55-62. Năm 2008. (May 10 2011 11:00AM)
[10]Bài báo: Ứng dụng một số phần mềm để hỗ trợ việc giảng dạy học phần ngữ âm học tiếng Anh,. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(20), 2007
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 3(20), 2007. Trang: 25-30. Năm 2007.
(May 10 2011 11:14AM)
[11]Bài báo: Tìm hiểu một số đặc điểm diễn ngôn phần tóm tắt các bài báo kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt,. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Bùi Thị Thu Hà
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(21), 2007. Số: Số 3(21). Trang: 154-159. Năm 2007. (May 10 2011 11:23AM)
[12]Bài báo: The roles of the epistemic markers in Politeness Strategies (English vs. Vietnamese). Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2004) tập II Đà Nẵng 11.2004. Số: tập II Đà Nẵng 11. Trang: 725-729. Năm 2004. (May 10 2011 12:24PM)
[13]Bài báo: The pragmatics of the epistemic markers in the light of Relevance Theory (English vs. Vietnamese). Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Ngôn ngữ, số 9, 2003. Hội Ngôn ngữ học Viêt Nam, Hà Nội. Số: số 9. Trang: 1-13. Năm 2003. (May 10 2011 12:04PM)
[14]Bài báo: The Information structure of the sentence in Vietnamese teaching as a foreign language. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí khoa học. Khoa học xã hội và Nhân văn, T.XVIII, số 4. 2003. Số: số 4. Trang: 154-163. Năm 2003. (May 10 2011 12:07PM)
[15]Bài báo: Ngữ nghĩa ngữ dụng của các quán ngữ tình thái nhận thức trong giao tiếp đối thoại. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tiếng Việt và Việt nam học cho người nước ngoài, (Kỷ yếu khoa học) Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, 2003. Số: 2003. Trang: 154-163. Năm 2003. (May 10 2011 12:09PM)
[16]Bài báo: The Role of Epistemic Markers in Politeness Strategies in Conversations (English vs. Vietnamese). Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Ngữ học trẻ 2002, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội. Số: 2002. Trang: 168-176. Năm 2002. (May 10 2011 12:01PM)
[17]Bài báo: An investigation into the semantics of Epistemic markers in Vietnamese. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Nội san Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội Số 2.1999. Số: Số 2. Trang: 17-18. Năm 1999. (May 10 2011 11:53AM)
[18]Bài báo: Hedging Devices in English and Vietnamese. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng số 6.1999. Số: số 6. Trang: 124-128. Năm 1999. (May 10 2011 11:55AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn