Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,293

 Khảo Sát Tình Hình Viết Chuẩn Đầu Ra Của Các Học Phần Lý Thuyết Tiếng Chuyên Ngành Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngũ Thiện Hùng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(117).2017;Từ->đến trang: 6;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo, và chuẩn đầu ra của các học phần theo một quy chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng, là một việc làm có ý nghĩa cấp bách đối với các cơ sở giáo dục đào tạo đang hướng đến sự công nhận của các trung tâm kiểm định chất lượng đại học trong nước và quốc tế. Bài viết khảo sát tình hình viết chuẩn đầu ra của các học phần lý thuyết tiếng (LTT), chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tham khảo các tiêu chí với thang đo Bloom và sự tham chiếu với CĐR của chương trình đào tạo. Qua phân tích phiếu điều tra yêu cầu giảng viên viết CĐR, bài viết đã chỉ ra một số tồn tại trong việc xây dựng và viết CĐR như không sử dụng đúng động từ của thang Bloom, không xác định được ma trận kỹ năng cho việc đánh giá, nhầm lẫn giữa mục tiêu và CĐR. Bài cũng đưa một số đề xuất nhắm cải thiện việc xây dựng và viết CĐR cho các học phần.
ABSTRACT
Building and writing expected learning outcomes (ELOs) for training program and courses to satisfy the quality assurance for the educational institutions with domestic and international recognition is a significant and urgent task for educational institutions. This paper investigates the writing of the expected learning outcomes of language theory courses for the English Language Study Program at The University of Foreign Language Studies- The University of Da Nang using Bloom taxonomy of action verbs and outcomes, objectives of the training program. The analysis of the data collected from the teachers’ writing ELOs points out some shortcomings in using action verbs, failure in determining the skill matrix, and misunderstanding objectives and ELOs. The paper has put forward some implications to the improvement of the situation of writing the ELOs for courses of language theory.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn