Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,156

 Khảo sát ẩn dụ cấu trúc trong bình luận thể thao bằng tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngũ Thiện Hùng*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 12(133).2018;Từ->đến trang: 33;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo khảo sát các ẩn dụ cấu trúc trong các bài bình luận bóng đá bằng tiếng Anh và tiếng Việt dựa trên lý thuyết về ẩn du tri nhận của Lakoff & Johnson (1980). Bài báo vận dụng thủ pháp so sánh và đối chiếu về cách sử dụng, cơ chế ánh xạ và đặc điểm ngôn ngữ của ẩn dụ cấu trúc. Dữ liệu được thu thập từ bốn tờ báo tiếng Anh và bốn tờ báo tiếng Việt với tổng số 182 mẫu (107 mẫu tiếng Anh và 75 mẫu tiếng Việt). Phương pháp được sử dụng để xác định các biểu thức ngôn ngữ ẩn dụ trong dữ liệu là MIP (Quy trình nhận diện ẩn dụ) do Pragglejaz Group (2007) đề xuất. Kết quả cho thấy tiếng Anh và tiếng Việt chia sẻ 50% biểu thức ẩn dụ chung và riêng cho mỗi ngôn ngữ, cụ thể ở các khái niệm được cấu trúc hóa và số lượng các miền nguồn. Bài cũng đưa ra các khuyến nghị việc học và dạy tiếng Anh ở bình diện cấu trúc hóa các khái niệm trong các biểu thức ẩn dụ trong bình luận bóng đá.
ABSTRACT
The paper examines the structural metaphors in English and Vietnamese football commentaries based on the Conceptual Theory of Metaphor (Lakoff & Johnson, 1980). The paper uses the contrastive analysis of metaphors with respect to their their usage, mapping mechanism and linguistic realizations. The data were collected from four English newspapers and four Vietnamese ones with 182 samples, 107 tokens in English and 75 in Vietnamese randomly chosen. The method employed to identify metaphorical linguistic expressions in the data sources is MIP (Metaphor Identification Procedure) developed by Pragglejaz Group (2007). The findings reveal that English and Vietnamese each shares 50% of subcategories of structural metaphors in common and their own ones in the types of source domains and the structuralized concepts in the target domain and the linguistic realizations. Implication for English learning and teaching are also proposed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn