Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,971

 The semantics and pragmatics of epistemic markers “thảo nào”, “hóa ra”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng
Nơi đăng: Ngôn ngữ & Đời sống, số 4(186) -2011; Số: số 4(186);Từ->đến trang: 6-12;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các quán ngữ tình thái nhận thức (QNTTNT) thường được tiếp cận và khảo sát theo chức năng đánh dấu thái độ của người nói đối với tính chân xác của nội dung mệnh đề. Trong thực tiễn giao tiếp, các diễn đạt tình thái còn có thể giúp hiển lộ ý định chuyển đạt của người nói thông qua một số chức năng của kết tử lập luận. Bài báo này tiếp cận các đơn vị này theo hướng dụng học nhận thức ở góc độ thuyết giải của người nghe bằng cách xem xét sự tương tác của các nhận định thuộc phạm vi chứng cứ và nhận định thuộc nội dung mệnh đề P (Proposition) để phái sinh một nhận định mang tính kết luận quan yếu. Các nét nghĩa được xác lập sẽ giúp cho việc chuyển dịch ý nghĩa tình thái của các quán ngữ được xét như “Thảo nào”, “Hóa ra” trong tiếng Anh.
ABSTRACT
The epistemic markers have been examined and explored concerning their function of marking the speaker’s attitude towards the likelihood of the state-of-affairs described in the proposition (P). I assumed that these modal markers can also be used as modal operators to help manifest the speaker’s communicative intent. Accordingly, this article aimed to explore the epistemic markers in view of the pragmatic cognition and relevance by examining the interaction between the assumptions within the domain of evidence and those within the domain of P to derive a relevant conclusion. The modal features to be established were expected to facilitate the transfer of the epistemic meaning of the epistemic markers in English.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn