Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,199

 Tìm hiểu một số đặc điểm diễn ngôn phần tóm tắt các bài báo kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Bùi Thị Thu Hà
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(21), 2007; Số: Số 3(21);Từ->đến trang: 154-159;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dù có chung một số đặc điểm và yêu cầu, các quy ước viết tóm tắt cho các bài báo khoa học có thể khác nhau giữa các ngành, và khác nhau giữa các thể loại xét về mức độ chuyển đổi giao văn hoá. Bài viết dưới đây phân tích đặc điểm diễn ngôn phần tóm tắt các bài báo kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt, qua đó đưa ra một số đề xuất cho người Việt khi viết tóm tắt cho một bài báo kinh tế Tiếng Anh.
ABSTRACT

In spite of common main points and requirements, abstract conventions may differ from discipline to discipline and the degree to which the conventions of genre may be transferable cross-culturally varies from genre to genre. This paper addresses some discourse features of abstracts of English and Vietnamese economic papers and then makes some suggestions for writing abstracts of English economic papers.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn