Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,036

 An investigation into basic English intonation patterns performed by the Vietnamese learners at Ben Tre continuing education center
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Lê Văn Hoàng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(26), 2008; Số: Số 3(26);Từ->đến trang: 178-184;Năm: 2008
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài này điều tra thực trạng thể hiện một số ngữ điệu cơ bản trong tiếng Anh của học viên ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bến Tre. Với kết quả khảo sát, đề tài cung cấp cho người học một số kiến thức hữu ích nhằm giúp cải thiện việc thực hiện ngữ điệu tiếng Anh kèm với một số bài tập và hoạt động.

ABSTRACT

This article investigated the basic English intonation patterns performed by the Vietnamese learners at Ben Tre Continuing Education Centre. From the findings, I provided the learners with essential knowledge to improve their performance of English intonation with suggested activities and exercises.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn