Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,933

 A proposed approach for identifying and interpreting the conversational implicatures in TOEFL iBT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(40), 2010; Số: Số 5(40);Từ->đến trang: 114-119;Năm: 2010
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Người học thường gặp khó khăn trong việc xác lập các thao tác để suy ý và thuyết giải
và lựa chọn một hàm ngôn quan yếu. Bài này đề xuất một mô hình các thao tác để nhận diện
và thuyết giải các hàm ngôn trong các hội thoại và bài giảng tiếng Anh trong tài liệu TOEFLiBT.
Theo mô hình này, một phát ngôn có thể có nhiều hàm ý khả hữu và người nói thường gửi kèm
phát ngôn một thông điệp dưới dạng một hàm ý quan yếu nhất. Người nghe phải thực hiện một
quá trình thuyết giải và phái sinh một nhận định được cho là kết luận mà người nói muốn người
nghe phải đi theo đường dẫn nhận thức để lĩnh hội được thông điệp này. Trong quá trình này,
các nhận định có thể tương tác, xung đột để phái sinh một hàm ý quan yếu.
ABSTRACT
Vietnamese speakers of English may have difficulties in defining the techniques to
interpret and derive an implication among many assumptions. This article aims to put forward an
approach of identifying and interpreting the assumptions to derive the most relevant one.
According to this cognitive framework, an utterance may have more than one assumption as
potential implications that enable the speaker to embed in his/her utterance the most relevant
implication. The hearer is supposed to participate in an interpreting process to derive an
assumption that is said to be a conclusion the speaker wishes him/her to achieve by following
the cognitive path. In this process, the assumptions derived may interact with each other and
some can be deleted to yield only the most relevant implication.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn