Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,944

 The roles of the epistemic markers in Politeness Strategies (English vs. Vietnamese)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2004) tập II Đà Nẵng 11.2004; Số: tập II Đà Nẵng 11;Từ->đến trang: 725-729;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn