Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,205

 
Sự khác nhau giữa động từ thực hữu và không thực hữu (trên cứ liệu tiếng Anh và đối dịch tiếng Việt)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Trần Thị Minh Giang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(43), 2011; Số: Số 3(43), 2011;Từ->đến trang: 218-225;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Động từ tình thái nhận thức (ĐTTTNT) đang ngày càng được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trong giao tiếp vì sự đa dụng của chúng. Tuy nhiên để hiểu và sử dụng những ĐTTTNT đúng trong giao tiếp ta phải nắm rõ những điểm đặc trưng ngữ nghĩa – ngữ dụng của mỗi loại. Bài báo này đề cập đến những đặc điểm khác nhau về cú pháp và ngữ nghĩa giữa hai loại động từ tình thái đặc trưng: động từ thực hữu và không thực hữu.
ABSTRACT
Recent researches have shown that epistemic verbs can be used widely in communication because of their distinctive semantic and pragmatic features. However, we can not use them correctly without mastering their semantic and pragmatic features. With the aim to help language learners distinguish different types of epistemic verbs, this article examines the distinctions between factive verbs and nonfactive verbs in terms of semantic and syntactic features.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn