Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,279

 Ngữ nghĩa của Ân dụ về Tình yêu trong các bài hát tiếng Anh và Tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng, Trần Thị Thanh Thảo
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: SỐ 3(44).2011;Từ->đến trang: 244-251;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ẩn dụ là một biện pháp tu từ nhằm tạo ra những hình ảnh bóng bẩy trong giao tiếp. Đặc biệt, ẩn dụ ý niệm đang được giới nghiên cứu quan tâm tiếp cận từ hướng ngữ nghĩa học tri nhận. Bài viết này khảo sát ngữ nghĩa của những ẩn dụ về tình yêu trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt từ hai quan điểm khác nhau: quan điểm truyền thống và quan điểm hiện đại của Lakoff. Kết quả cho thấy thành công và hạn chế của từng quan điểm. Bên cạnh đó, những khám phá mới về sự tương đồng cũng như khác biệt về các yếu tố ngôn ngữ và hình ảnh sử dụng trong các ẩn dụ về tình yêu cũng được bàn luận. Nghiên cứu còn đề ra một qui trình nhận diện, cảm nhận và hiểu những hình ảnh ẩn dụ nói chung và ẩn dụ về tình yêu trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt nói riêng.
ABSTRACT
Metaphor is a typical and effective rhetoric device used to make the figurative images in communication. Especially, conceptual metaphor has been become a growing interest in the cognitive perspectives of semantics. This research is aimed at examining the semantic features of metaphors of love in English and Vietnamese songs from different views of traditional and contemporary approach. The results show that both traditional and contemporary views have their own success as well as limitations. Besides, the article presents the findings about similarities and differences of linguistic items and images used in metaphors of love through English and Vietnamese songs. The research also suggests a procedure of identifying, perceiving and comprehending metaphors of love in English and Vietnamese songs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn