Nguyễn Thị Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 43846 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/10/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế chính trị; Tại: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Tại: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế
Dạy CN: Kinh tế Chính trị Mác –Lênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin; Giáo dục Chính trị.
Lĩnh vực NC: Kinh tế chính trị, khoa học Giáo dục, khoa học xã hội nhân văn
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2004 đến nay).


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP PHẦN NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Ths.Nguyễn Duy Quý. Mã số: T2017-03-04. Năm: 2017. (May 22 2018 9:36AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT. Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hương. Nxb Đại học Huế. Số: ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 261-269. Năm 2019. (Jun 10 2019 11:08AM)
[2]Bài báo: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hương. Nxb Đại học Huế. Số: ISBN 978-604-974-083-1. Trang: 94-104. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:38AM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Tác giả: Ths.Nguyễn Thị Hương. Nxb Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Số: ISBN 978-604-922-677-9. Trang: 108-114. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:24AM)
[4]Bài báo: Đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 84. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[5]Bài báo: Giáo dục và đào tạo với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở nước ta hiện nay . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 3 (144)/2017. Trang: 90-94. Năm 2017. (May 24 2017 10:02PM)
[6]Bài báo: Nâng cao vị trí, vai trò của môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương. KY Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông, Nxb Đại học Huế, ISBN: 978-604-912-673-4. Số: 1/2017. Trang: 303-310. Năm 2017. (May 24 2017 10:07PM)
[7]Bài báo: Nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 23(02).2017. Trang: 41. Năm 2017. (May 21 2018 8:23PM)
[8]Bài báo: Dạy học tích hợp theo chủ đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong chương trình Giáo dục công dân lớp 11 tại các trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 24(03). Trang: 84. Năm 2017. (May 21 2018 8:40PM)
[9]Bài báo: THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Kỷ yếu HTKH Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa-Giá trị lý luận và thực tiễn. Số: ISBN:978-604-912-781-6. Trang: 119. Năm 2017. (May 21 2018 8:49PM)
[10]Tham luận: Kiểm tra, đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Hương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. KY HTKH "Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận Chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực", Trường ĐHSP, Đại học Huế
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 273-281. Năm 2015.
(Jul 7 2015 5:15PM)
[11]Bài báo: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG . Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho Giảng viên các trường sư phạm, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Số: ISBN:978-604-80-1310-3. Trang: 288 - 297. Năm 2015. (Dec 22 2015 11:16AM)
[12]Bài báo: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hương. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Teaching training curriculum development - Opportunities and challenges", Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Số: 8/2015. Trang: 165 - 174. Năm 2015. (Dec 22 2015 11:26AM)
[13]Tham luận: VIỆC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – MỘT SỐ BẤT CẬP CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. KY Hội thảo Khoa học Quốc gia “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 275-386. Năm 2014.
(Jul 7 2015 5:01PM)
[14]Bài báo: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - MỘT SỐ BẤT CẬP CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Đại học Sài Gòn. Số: 23(10/2014). Trang: 257-266. Năm 2014. (Jul 7 2015 4:48PM)
[15]Bài báo: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản biển thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(65). Trang: 57-61. Năm 2013.
(May 24 2014 10:49PM)
[16]Bài báo: Hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Hương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(68). Trang: 25-30. Năm 2013. (May 24 2014 10:55PM)
[17]Tham luận: Một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động tự học cho sinh viên khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “ Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng địa phương”, trường Đại học Quảng Nam
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: tr.232-241. Năm 2012.
(Jan 3 2013 2:33PM)
[18]Tham luận: Một số đề xuất khi thực hiện vai trò của giảng viên trong đào tạo tín chỉ . Tác giả: Nguyễn Thị Hương
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo tín chỉ, Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 59. Năm 2011.
(Jan 3 2013 2:43PM)
[19]Bài báo: Phát triển dịch vụ logistics ở cảng Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 6[47]2011, quyển II. Trang: tr.245-250. Năm 2011. (Jan 3 2013 2:27PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục Chính trị
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Bậc Trung cấp mầm non  ĐHSP, TT GDTX ở Đà Nẵng, Quảng Nam
[2]Những vấn đề cơ bản của kinh tế tri thức
Ngành: Kinh tế học
 2010 sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[3]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Khoa Y dược, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Đông Á; Trung tâm GDTX Đà Nẵng, Quảng Nam
[4]Lý luận và thực tiễn về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Ngành: Kinh tế học
 2006 sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn