Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao vị trí, vai trò của môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: KY Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông, Nxb Đại học Huế, ISBN: 978-604-912-673-4.; Số: 1/2017;Từ->đến trang: 303-310;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định môn Giáo dục công dân (Giáo dục lối sống/ Giáo dục công dân; Công dân với Tổ quốc) có vị trí rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Do đó, bài viết đã trình bày sự cần thiết phải nâng cao vị trí, vai trò môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay ở nước ta. Từ việc khái quát vai trò của môn Giáo dục công dân đối với học sinh trung học phổ thông, bài viết đã phân tích một số bất cập cơ bản đã gây ra ảnh hưởng đến vị trí, vai trò cũng như chất lượng dạy học bộ môn ở phổ thông hiện nay. Từ đó, bài viết đã đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò của môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới.
ABSTRACT
Ministry of Education and Training has identified citizen education subject (lifestyle education/civic education; citizens for Homeland), playing a important position in the overall program of Education in Vietnam. Due that, the article has presented necessity of improving the position and role of citizen education subject in high school to meet the requirements of innovation in our country today. From generalized about role of citizen education subject for students in high school, the article has analyzed some basic inadequacies that caused affect the position, role and teaching quality of the subject in high school today. Since then, the article has proposed some measures to improving the position and role of citizen education subject in Vietnam high school to meet the requirements of innovation.
[ 2017\2017m05d024_22_7_2NangcaovaitroGDCD-NgTHuong-SPDN.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn