Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Luật yếu số lớn cho dãy các biến ngẫu nhiên có moment cấp r vô hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Thị Hải Yến
Nơi đăng: Acta. Math. Hungar, Akademiai Kiado, Budapest, Hungary; Số: https://doi.org/10.1007/s10474-018-0865-0;Từ->đến trang: 1-16;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Cho (Xn ;n ≥ 1) là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập với moment tuyệt đối cấp r vô hạn với 0< r < 2. Chúng tôi nghiên cứu luật yếu số lớn cho tổng có trọng số của các biến ngẫu nhiên này. Các ví dụ minh họa mà chúng tôi đưa ra chính là luật yếu số lớn của phân bố Pareto - Zipf mở rộng và tổng quát hoat trò chơi Feller. Xa hơn thế, các kết quả này được áp dụng để nghiên cứu luật yếu số lớn cho tổng trung bình có dịch chuyển của dãy các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối xác suất.
ABSTRACT
Let (Xn ;n ≥ 1) be a sequence of independent random variables with infinite rth absolute moments for some 0 < r < 2. We investigate weak laws of large numbers for the weighted sum of these random variables. As illustrative examples, we obtain a weak law of large numbers of extended Pareto–Zipf distributions and generalized Feller Game. Furthermore, these results are applied to study weak law of large numbers of moving average sums of a sequence of independent identically distributed random variables.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn