Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,681

 Luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập có kì vọng vô hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Hải Yến
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 23(02).2017;Từ->đến trang: 1;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Luật mạnh số lớn là một trong những định lí giới hạn quan trọng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thống kê, lí thuyết xác suất và các lĩnh vực kinh tế, bảo hiểm. Chẳng hạn trong thống kê, luật mạnh số lớn được sử dụng để ước lượng cỡ mẫu, giá trị trung bình và phương sai của biến ngẫu nhiên,... Luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập có kì vọng hữu hạn đã được nhiều tác giả trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập có kì vọng vô hạn, Nakata đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu mới về luật yếu số lớn, còn luận mạnh số lớn chưa được nghiên cứu. Trong bài báo này chúng tôi sẽ thiết lập luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập có kì vọng vô hạn.
ABSTRACT
The strong law of large numbers is one of the important limit theorems, which is used in a variety of fields including statistics, probability theories, and areas of economics and insurance. For example, in statistics, the strong law of large numbers can be used to optimize sample sizes, mean and variance of random variables. Strong laws of large numbers for sequences of independent random variables with finite mean have been studied by many authors in the world. As regards sequences of independent random variables with infinite mean, Nakata established some new results of weak laws of large numbers, while strong laws of large numbers have not been studied. In this article, we establish strong laws of large numbers for sequences of independent random variables with infinite mean.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn