Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz - Zydmund
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tôn Thất Tú, Nguyễn Thị Hải Yến
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 28(02) 2018;Từ->đến trang: 11-15;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xét dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có kỳ vọng hữu hạn và bị chặn ngẫu nhiên bởi biến ngẫu nhiên . Trong bài báo này, sử dụng khái niệm và các tính chất của hàm số biến thiên chính quy, chúng tôi trình bày một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz – Zydmund cho dãy các biến ngẫu nhiên này.
ABSTRACT
Let be a sequence of independent random variables which having finite expected values and is stochastically dominated by the random variable In this paper, using the definition and properties of regular varying function we present an extension of Marcinkiewicz – Zydmund type strong law of large numbers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn