Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,581

 Định lí giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hải Yến; Thành viên:  Lê Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Siêng
Số: T2017-TĐ-03-07 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

Sản phẩm của đề tài: Báo cáo tổng kết và 02 Bài báo khoa học (01 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí SCIE, Q2 và 01 bài báo trong nước).

1) Luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên độc lập có kì vọng vô hạn

2) Bài báo quốc tế

Weak Laws of Large Numbers for Sequences of RandomVariables with Infinite rth Moments

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn