Nguyễn Thị Kim Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31397 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Bình
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/05/0
Nơi sinh: Tx Bắc Giang
Quê quán Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học Mác - Lênin; Tại: Việt Nam
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Triết học ; Tại:
Dạy CN: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Xã hội học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga C, Anh B
Địa chỉ liên hệ: Tổ 49, Bình An II, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02362.835097; Mobile: 0913401194
Email: ntkbinh@ac.udn.vn; ntkbinh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  8/1978 - 12/1981  :    Bội đội. C18 Thông tin, Tỉnh đội Cao Bằng
12/1981 - 7/1985   :    Sinh viên Khoa Mác Lê nin, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. Bí thư đoàn
8/1985 - 11/1995   :    Giảng viên, Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng
12/1995 - 10/1998 :    Giảng viên chính, Trường ĐH Đại cương - Đại học Đà Nẵng
                                        Đảng uỷ viên Đảng uỷ - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHĐC,
                                        UVBTV - Trưởng ban Nữ công Công đoàn ĐH Đà  Nẵng
11/1998 - 12/2000 :     Giảng viên chính, Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh Doanh -  Đại học Đà Nẵng
                                         Đảng uỷ viên Đảng uỷ Trường ĐHKT&QTKD, 
                                         UVBTV - Trưởng ban nữ công Công đoàn ĐH Đà  Nẵng
12/2000 - Nay         :      Giảng viên chính, Đảng uỷ viên - Chánh Văn phòng Đảng uỷ ĐH Đà Nẵng
                                          nhiệm kỳ 2000 - 2005; 2005 - 2010,
                                          Chủ tịch Công đoàn ĐH Đà  Nẵng nhiệm kỳ 2003 - 2008
                                         Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ - Chánh Văn phòng Đảng uỷ ĐH Đà Nẵng    (NK 2010 -2015)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi và sự vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Ánh. Thành viên: Thành viên. Mã số: B2010 – ĐN 04 – 45. Năm: 2012. (Dec 21 2012 11:19AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tư tưởng triết học và đạo làm người của Ngô Thì Nhậm và vận dụng trong điều kiện nước ta hiện nay . Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Ánh. Mã số: B2006 - ĐN04 - 04. Năm: 2008. (Dec 21 2012 11:15AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng Đức trị của Khổng Tử và đường lối Đức trị trong lịch sử Việt Nam - Vận dụng vào điều kiện nước ta hiện nay , Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2005. Chủ nhiệm: Nguyên Thị Kim Bình. Thành viên: . Mã số: B2005-III-25. Năm: 2006. (Jan 29 2011 4:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Triết lý Nhập thế của Phật giáo thời Trần và những giá trị lịch sử. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 51. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: Bàn thêm về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 47. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[3]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 2(75).2014. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[4]Bài báo: Văn kiện Đại hội XI của Đảng và sự vận dụng trong giảng dạy môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng;
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(54).2012. Trang: Từ trang 111 đến 117. Năm 2012.
(Dec 21 2012 6:37PM)
[5]Bài báo: Mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991) đến cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2012;. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình;. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng;. Số: số 7(56).2012. Trang: Từ trang 84 đến 90. Năm 2012. (Dec 21 2012 7:03PM)
[6]Bài báo: Bàn thêm về công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho sinh viên trong trường đại học hiện nay; . Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình;
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng;. Số: số 4(45) – 2011 Quyển I. Trang: 111 đến 116. Năm 2011. (Dec 21 2012 6:13PM)
[7]Bài báo: MỘT SỐ NHẬN THỨC MỚI VẦ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA;. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình;
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng;
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 3(38)/2010. Trang: Từ 144 đến 149. Năm 2010.
(Dec 21 2012 3:27PM)
[8]Bài báo: TRIẾT LÝ NHÂN SINH HỒ CHÍ MINH - NHỮNG TƯ TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI . Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 4(39).2010. Trang: Từ trang 117 đến 123. Năm 2010. (Dec 21 2012 3:48PM)
[9]Bài báo: Triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh - Những tư tưởng sáng tạo về giải phóng con người”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(39). Năm 2010.
(Jan 29 2011 4:18PM)
[10]Bài báo: “Một số nhận thức mới về giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Năm 2010. (Jan 29 2011 4:17PM)
[11]Bài báo: Bàn thêm về vấn đề Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31). Năm 2009. (Jan 29 2011 4:11PM)
[12]Bài báo: “Về mối quan hệ giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội trong quan niệm của các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác- Lênin”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 4(33). Năm 2009.
(Jan 29 2011 4:12PM)
[13]Bài báo: VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN CHỦ VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG QUAN NIỆM CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN; . Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình . Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 4(33).2009. Trang: 94 đến 101. Năm 2009. (Dec 21 2012 3:20PM)
[14]Bài báo: “Tư tưởng trị nước của Pháp Gia và vai trò của nó trong lịch sử”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3(26). Năm 2008.
(Jan 29 2011 4:08PM)
[15]Bài báo: “Đường lối “Đức trị” của Nho giáo - Từ Khổng Tử đến Mạnh Tử”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Năm 2008. (Jan 29 2011 4:10PM)
[16]Bài báo: “Khái niệm Đức trong tư tưởng Khổng Tử qua Luận ngữ. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(19). Năm 2007.
(Jan 29 2011 4:05PM)
[17]Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt nam”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(21). Năm 2007. (Jan 29 2011 4:07PM)
[18]Bài báo: Một số vấn đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(7). Năm 2004. (Jan 29 2011 4:00PM)
[19]Bài báo: . Về sức sống lâu dài của đường lối Đức trị trong xã hội phong kiến Phương Đông. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị khoa học lần thứ II Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: tháng 11 năm 2004. Năm 2004.
(Jan 29 2011 4:03PM)
[20]Bài báo: Một vài suy nghĩ về chiến lược con người ở nước ta hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Năm 2003. (Jan 29 2011 3:59PM)
[21]Bài báo: Một số vấn đề xung quanh ý nghĩa hiện đại của Tư tưởng Đức trị. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Thông báo Khoa học Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Năm 2000. (Jan 29 2011 3:56PM)
[22]Bài báo: Tìm hiểu về Nhân của Khổng Tử qua Luận ngữ;. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: số 5 (11/1998). Trang: Trang 34 đến 40. Năm 1998.
(Jan 29 2011 3:54PM)
[23]Bài báo: Một số quan điểm về Nhà nước và pháp luật của Môngtextiơ;. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Nội san Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng;
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 6. 1995. Trang: từ trang 7 đến trang 12. Năm 1995.
(Jan 29 2011 3:51PM)
[24]Bài báo: Tìm hiều về Chủ nghĩa Cộng sản Không tưởng trong Cương lĩnh chính trị của Hội Bình quyền Grakhơ- Ba bớp; . Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình. Nội san Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng;. Số: số 8 năm 1995. Trang: Từ trang 15 đến 21. Năm 1995. (Jan 29 2011 3:52PM)
[25]Bài báo: Về Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa;. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Nội san Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Số: số 7, 1993. Trang: trang 75 đến 79. Năm 1993. (Jan 29 2011 3:47PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[2]Pháp luật đại cương
Ngành: Luật học
 1987 Sinh viên đại học  Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng
[3]Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1987 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng
[4]Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành: Khoa học chính trị
 1986 Sinh viên Đại học  Cơ sở Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
[5]Xã hội học
Ngành: Xã hội học
 1986 Sinh viên Đại học
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Cơ sở Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn