Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sự khác biệt giữa chính sách thuế và chế độ kế toán trong việc xác định doanh thu, chi phí để tính thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán trong doanh nghiệp
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 9;Từ->đến trang: 75-80;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nêu lên một số điểm khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí để tính thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán theo quan điểm của chính sách thuế và chế độ kế toán ở Việt Nam. Phân tích một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí để xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế. Trên cơ sở nhận diện các nguyên nhân dẫn đến có sự khác biệt giữa chính sách thuế và chế độ kế toán trong việc xác định doanh thu và chi phí, tìm hiểu về các mối liên kết giữa chế độ kế toán và chính sách thuế để thấy được rằng cần phải tạo nên sự hài hòa giữa chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng với chế độ kế toán nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các chính sách một cách hợp lý, đảm bảo đạt được các mục tiêu của thuế và kế toán.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The paper features some differences in acknowledgement of revenue and expenses to rackon accounting profits and taxable income according to tax policies and accounting regime in Vietnam. It also includes the analysis of some reasons of differences in acknowledgement of revenue and expenses in determination of accounting profits and taxable. On the basic of identifying the reasons of differences between tax policies and accounting regime in in determination of revenue and expenses, surveying links of accounting regime and tax policies, it should be found that it is a necessary to create harmony between the tax policies in general, the business income tax policies in particular and accounting regime to properly narrow distance between the policies ensuring objectives of tax and accounting.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn