Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,667

  ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN ỨNG DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin và Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các lĩnh vực
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 3;Từ->đến trang: 139-142;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kế toán luôn giữ vai trò là một công cụ quản lý kinh tế - tài chính sắc bén trong hoạt động của doanh nghiệp. Với nền kinh tế thị trường của nước ta đang trong giai đọan hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng với kinh tế thế giới như hiện nay thì công tác kế toán lại càng trở nên cần thiết cho mọi họat động, mọi loại hình kinh doanh. Do đó chất lượng nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp. Hàng năm, đầu ra của các cơ sở đào tạo trong cả nước là khá lớn, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng không hề nhỏ thế nhưng một nghịch lý là các doanh nghiệp vẫn không tuyển đủ số lượng như mong muốn hoặc nhận rồi phải mất thời gian đào tạo lại mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Ngoài một số nguyên nhân như sinh viên thường ít có khả năng cập nhật và nắm bắt được sự thay đổi thường xuyên về chế độ chính sách thuế, kế toán-tài chính, bảo hiểm… còn có nguyên nhân là việc xây dựng các chương trình đào tạo hoặc phần mềm kế toán giúp mô phỏng các quy trình kế toán hoặc các hoạt động kinh tế- tài chính của doanh nghiệp… tại các cơ sở đào tạo như trường đại học, cao đẳng cũng gặp không ít khó khăn hoặc chưa phổ biến thành các môn học có tính bắt buộc trong hệ thống đào tạo Bài viết đã nghiên cứu thực tế việc ứng dụng các chương trình mô phỏng quy trình kế toán vào công tác giảng dạy, qua đó đề xuất các giải pháp để xây dựng các chương trình mô phỏng quy trình kế toán vào công tác giảng dạy
ABSTRACT
Accounting has played as a tool of economic management – incisive financial in activity of enterprises. With the market economy of our country is in a period of powerful integration, sweeping the world economy like today, accounting missions have become essential for every operation, every type of business. As a result of that, the quality of accounting labour force has big influence on the prestig and development of enterprises. Every year, the output of the training facility in the country is quite large, recruitment needs of enterprises is not a small number but a paradox is that enterprises still can not recruit enough number as desired or pick and it takes time for new retraining to meet work requirements. In addition to a number of causes such as students are often less likely to update and catch up with the frequent changes of the modes of tax policy, financial-accounting, insurance ... there is still the cause that the construction and application of the training program or accounting software that using simulation processes or the financial-economic activity of enterprises ... at training campus such as University, College also have difficulties or they have not become popular subjects are required in training systems. This article has researched on the application of the simulation programs for accounting processes into teaching, through which it has proposed directions and solutions for building simulation programs model of accounting process in teaching.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn