Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,832,881

 Nghiên cứu sản xuất phụ gia an toàn thực phẩm từ tinh bột biến hình và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Trương Thị Minh Hạnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Thị Lan, Đặng Minh Nhật
marriage affairs open i want an affair
Số: B2007-DN02-31-TĐ ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn