Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,914

 Phân tích mối tương quan giữa Chương trình đào tạo của trường sư phạm và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: 327 kỳ 1 (2/2014);Từ->đến trang: 22-23;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, các trường sư phạm tại Việt Nam đang xây dựng Chương trình đào tạo phù hợp với việc đổi mới và cải thiện chất lượng đào tạo. Các chương trình đào tạo cần phải đáp ứng được Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Trên cơ sở phân tích, một số ý kiến được đề xuất nhằm đảm bảo thực hiện tốt mối quan hệ này.
ABSTRACT
Currently, the universities of education in Vietnam are rebuilding pedagogical training program to suit the innovation and improving the quality of training. The developing and implementing training programs response professional standard high school teacher is absolutely necessary. From the reasoning and analysis, some ideas are proposed in order to ensure good relationships.
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn