Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,433

 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống hoa chuông trồng trong vụ đông xuân tại thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Ngô Thị Thu Vân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Tập 43, số 2A- 2014;Từ->đến trang: 28-35;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c gièng hoa chu«ng kÐp (®á, ®á viÒn tr¾ng, tÝm viÒn tr¾ng) vµ hoa chu«ng ®¬n (®á hång, tÝm hång) khi trång ë vô §ång Xu©n t¹i thµnh phè §µ N½ng cho thÊy: (i) Chóng ®· sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt. (ii) Lóc nở hoa đầu tiªn, c¸c gièng hoa chu«ng kÐp cã thêi gian sinh tr­ëng tõ 72,30 ®Õn 72,93 ngµy, chiÒu cao tõ 16,07 ®Õn 16, 67 cm, tæng sè l¸ tõ 8,60 ®Õn 11,00 l¸/c©y, ®­êng kÝnh t¸n tõ 30,00 ®Õn 31,97 cm; c¸c gièng hoa chu«ng ®¬n cã thêi gian sinh tr­ëng tõ 72,87 ®Õn 74,10 ngµy, chiÒu cao tõ 12,37 ®Õn 13,23 cm, tæng sè l¸ tõ 7,93 ®Õn 8,30 l¸/c©y, ®­êng kÝnh t¸n tõ 27,30 ®Õn 27,43 cm. (iii) N¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c¸c gièng hoa chu«ng kÐp ®­îc thÓ hiÖn: sè nô tõ 8,43 ®Õn 8,60 nô/c©y, ®­êng kÝnh nô tõ 2,83 ®Õn 3,13 cm, hoa në cã ®­êng kÝnh tõ 7,47 ®Õn 8,80 cm, ®é bÒn cña hoa kÐo dµi tõ 7,53 ®Õn 8,33 ngµy. (iv) N¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c¸c gièng hoa chu«ng ®¬n ®­îc thÓ hiÖn: sè nô tõ 5,80 ®Õn 6,67 nô/c©y, ®­êng kÝnh nô tõ 2,16 ®Õn 2,46 cm, hoa në cã ®­êng kÝnh tõ 7,23 ®Õn 7,43 cm, ®é bÒn cña hoa kÐo dµi tõ 6,27 ®Õn 6,43 ngµy.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
The resarch results of the double gloxinia flower varieties (red, red and white border, purple and white border) and the single gloxinia flowers varieties (red pink, purple pink) when grown in winter-spring crop in Da Nang city to see: (i) They have good growth and development. (ii) At first bloom, the double gloxinia flower varieties have the growing time from 72.30 to 72.93 days, the height from 16.07 to 16.67 cm, the total leaves from 8.60 to 11.00 leaves / plant, the canopy diameter from 30.00 to 31.97 cm; the single gloxinia flower varieties have the growing time from 72.87 to 74.10 days, the height from 12.37 to 13.23 cm, the total leaves from 7.93 to 8.30 leaves / tree, the canopy diameter from 27.30 - 27.43 cm. (iii) The productivity and the quality of the double gloxinia flower varieties are shown with the buds from 8.43 to 8.60 buds / plant, the bud diameter from 2.83 to 3.13 cm, the diameter flowers from 7.47 to 8.80 cm, the durability of the flower from 7.53 to 8.33 days. (iv) The productivity and the quality of the single gloxinia flower varieties are shown with the buds from 5.80 to 6.67 buds / plant, the bud diameter from 2.16 to 2.46 cm, the diameter flowers from 7.23 to 7.43 cm, the durability of the flower from 6.27 to 6.43 days.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn