Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,410

 Vận dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học trong việc xây dựng Chuẩn đầu ra tại trường Đại học Sư phạm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.; Số: Số: 12 (3)- 2014;Từ->đến trang: 95-99;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa việc đào tạo giáo viên, việc xây dựng Chuẩn đầu ra đang được triển khai ở các trường sư phạm. Để chuẩn đầu ra đáp ứng được mục tiêu đào tạo của trường sư phạm, sản phẩm đào tạo cần phải bám sát Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đang được triển khai tại các trường phổ thông. Bài viết này phân tích mối quan hệ mật thiết giữa hai Chuẩn dựa trên sự tương hợp của các tiêu chí , từ đó đề xuất những biện pháp có thể tiến hành khi thực hiện Chuẩn đầu ra đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp. Dựa vào mối quan hệ mật thiết này, các trường sư phạm cần xây dựng chương trình đào tạo bám sát thực tế phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm đào tạo ra đội ngũ giáo viên có năng lực và phẩm chất tốt, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục.
ABSTRACT
Aims to standardize the training of teachers, the construction of output standards are being implemented in the university of education. To meet the standard output with the target of the pedagogical training, training products need to keep abreast teacher professional standards being implemented in schools. This article analyzes the close relationship between the two standards based on the compatibility of the criteria, which proposed measures can proceed to perform Output Standards to meet Professional Standards. Based on this close relationship, the university of education should develop training programs abreast school practice, innovative teaching methods, testing and assessment to train a team of teachers with its goodd abilities and good qualities, effectively serve the cause of education.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn