Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,856

 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt trồng tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tấn Lê
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 12(78)/2015;Từ->đến trang: 170-177;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây cỏ ngọt đã được trồng tại nhiều nơi ở nước ta bởi giá trị về dược liệu của nó. Tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tác giả đã trồng thử nghiệm giống cỏ ngọt ST88. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy cây cỏ ngọt có thể sinh trưởng phát triển phù hợp với điều kiện thí nghiệm. Các chỉ tiêu đánh giá về quá trình sinh trưởng phát triển (khả năng này chồi, chiều cao thân cây, khả năng đẻ nhánh, chỉ số diện tích lá, trọng lượng tươi và trọng lượng khô), năng suất lá tươi, năng suất lá khô và phẩm chất lá cho kết quả tương tự như trồng cỏ ngọt ở các nơi khác. Điều này chứng tỏ có thể tiến hành canh tác cây cỏ ngọt ở địa phương.
ABSTRACT
Stevia has been planted in many parts of Vietnam due to its medicinal values. At Hoa Phuoc commune, Hoa Vang district, Da Nang city, ST88 stevia has been experimentally planted by author. The results show that stevia can grow and develop in accordance with the experimental conditions. The values of assessment criteria of the growth and development (the budding ability, stem height, tillering ability, leaf area index, fresh weight and dry weight), fresh leaf productivity, dry leaf productivity and leaf quality are similar to those of stevia being planted in other places. This implies that it is possible to cultivate stevia in local regions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn