Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,048

 Phân tích tương quan giữa kiến thức vật lý và sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm sinh học và một số đề xuất nhắm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê - Lê Thanh Huy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.; Số: 2016;Từ->đến trang: 1481-1486;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua việc thiết lập sự tương quan giữa kiến thức vật lý bổ trợ và kiến thức sinh học; phân tích thực trạng dạy học sinh học tại các trường đại học, chúng tôi đã rút ra một số nhận định về mối quan hệ này: kiến thức vật lý đại cương chưa bám sát chương trình đào tạo sinh học, một số nội dung thừa hoặc ít liên quan, một số nội dung còn thiếu cần bổ sung. Trên cơ sở đó đã đề xuất một số biện pháp cải thiện như: thiết kế nội dung của học phần vật lý đại cương dành riêng cho sinh viên sinh học, phân tích rõ mối liên hệ giữa kiến thức vật lý và kiến thức sinh học khi giảng dạy, xây dựng một số nội dung trong việc dạy tích hợp giữa vật lý và sinh học.
ABSTRACT
Through the establishment of the correlation between physical complementary knowledge and biological knowledge; analyze the situation of teaching biology at the university, we have drawn a number of comments on this relationship: general physics knowledge is not sticking biology curriculum, some redundant content or less relevant, a lack of content should be added. On that basis, has proposed a number of measures to improve such as designing contents of general physics module dedicated to biology students and clarify the relationship between knowledge of the physical and biological knowledge when teaching, build some content in integrated teaching between physics and bioloby.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn