Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,516

 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của một số giống lạc (Arachis hypogea L) có năng suất khác nhau trồng tại Thanh Hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Trọng, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Số: 2016;Từ->đến trang: 1285-1293;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của 10 giống lạc có năng suất khác nhau trồng tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thí nghiệm đã phân nhóm giống lạc theo năng suất thực thu thành 3 nhóm, nhóm năng suất cao: L26, TB25 (giống L26: 36,7 tạ/ha, giống TB25: 35,0 tạ/ha), nhóm năng suất thấp: lạc lỳ, L12, sen lai (giống lạc lỳ có năng suất thấp nhất đạt 23,1 tạ/ha) và nhóm năng suất trung bình: L18, L08, L14, L19, L23. Các giống L26 và TB25 thuộc nhóm năng suất cao có một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh (cường độ quang hợp, khối lượng chất khô tích lũy, cường độ thoát hơi nước, độ dẫn khí khổng, số lượng nốt sần, hàm lượng nitơ trong lá) tốt hơn so với các giống thuộc nhóm năng suất thấp và trung bình.
ABSTRACT
This paper presents the results of physiological and biochemical indexes of some peanut varieties planted in Trieu Son distric, Thanh Hoa province. According to the yield, 10 peanut varieties can be divided into 3 groups with high yield varieties: L26, TB25 (L26: 36,7 quintal/ha, TB25: 35,0 quintal/ha), group with low yield: lac ly, L12, sen lai (lac ly is lowest yield variety achieved 23,1 quintal/ha) and the average yield groups: L18, L08, L14, L19, L23. The high-yielding varieties showed some physiological and biochemical indexes (the intensity of photosynthesis, dry matter accumulation, intensity transpiration, stomatal conductance, number of nodules, content nitrogen in leaves) better than the low yield varieties and the average yield groups.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn