Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,024

 Nghiên cứu thăm dò năng suất, phẩm chất hạt của năm giống lạc (Arachis hypogea L.) trồng trên đất bazan tại Gio An, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Minh Hoàn, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Số: 2016;Từ->đến trang: 1006-1013;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực nghiệm trồng năm giống lạc (Cam Lộ, L14, Lỳ, Sen lai và VC75 trên đất bazan tại xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong hai vụ đông - xuân 2002-2003 và hè - thu 2003. Thí nghiệm nhắc lại 5 lần theo sơ đồ ô vuông (care) latinh. Kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc theo quy trình trồng trọt của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị. Kết luận rút ra là: 1) Về năng suất kinh tế, giống lạc Lỳ Tây nguyên là tốt nhất; các giống đều cho năng suất ở vụ đông xuân cao hơn hẳn vụ hè thu. 2) Về phẩm chất hạt: a) theo hàm lượng và phẩm chất lipit (theo chỉ số axit, chỉ số xà phòng, chỉ số iot) được xác định theo các phương pháp thông dụng, cho thấy lạc Lỳ Tây Nguyên là giống tốt nhất; b) Về các hợp chất nitơ, xác định hàm lượng các dạng nitơ theo các phương pháp thông dụng; các axit amin được định lượng bằng máy acid amin tự động HP-aminoquant series II với tất cả các hóa chất được mua từ hãng Hewlett Packard. Kết quả cho thấy Giống L14 chứa hàm lượng cao nhất về các dạng nitơ, cũng như tổng lượng axit amin và tổng các axit amin không thay thế. Tất cả 5 giống lạc đều chứa 17 axit amin, trong đó có 9 loại axit amin không thay thế (trừ tryptophan bị HCl phân hủy trong quá trình phân tích) với hàm lượng từng loại khác nhau giữa các giống
ABSTRACT
Five varieties of peanut grown in experimental (Cam Lo, L14, Ly, Sen lai and VC75) on basalt at Gio An commune, Gio Linh district, Quang Tri province in winter - spring 2002 to 2003 crop and summer - autumn 2003 crop. The experiments have repeated 5 times the square scheme (care) Latin. The technical planting, care cultivation is conducted in accordance with the Department of Agriculture and Rural Development of Quang Tri province. The conclusion drawn is: 1) In economic productivity, Lac Ly variery is the best; five varieties of peanut have productivity in winter – spring crop higher than in summer - autumn crop. 2) Regarding the grain quality: a) according to the content and quality of lipids (acid index, soap index, iodine index) is determined according to common methods, showed that Lac Ly variety is the best; b) the content of nitrogen: the determination of the forms of nitrogen according to the common method; amino acids are ditermined by the quantitative automatic ice machine HP-aminoquant series II with all chemicals were purchased from Hewlett Packard. Results showed that L14 variety contains high levels like most of these forms of nitrogen as well as the total amount of amino acids and total amino acids are not replaced. All 5 varieties contain 17 amin, including 9 essential amino acids (except tryptophan HCl was decomposed in the analysis) with different levels of each type between varieties.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn