Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,395

 Một số vấn đề về dạy học tích hợp nội môn Sinh học trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: 394 (Kì 2 -11/2016);Từ->đến trang: 51-53;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích chương trình giảng dạy sinh học tại các trường sư phạm cho thấy có một số kiến ​​thức chồng chéo và trùng lặp giữa các mô-đun. Do đó, trong bài viết, tác giả đề xuất các biện pháp tổ chức lại các kiến ​​thức sinh học trong chương trình Sinh học. Việc tổ chức lại các nội dung Sinh học cho phép giảng dạy liên ngành và giảng dạy sinh học một mình như một môn học độc lập tại trường trung học.
ABSTRACT
Analysis of biology teaching curriculum at university of education shows that there are some overlapped knowledge and duplication among modules.Therefore, in the article, author proposes measures to reorganize biological knowledge in Biology curriculum. The reorganization of Biology contents enables both interdisciplinary teaching and biology teaching alone as an isolated subject at high school.
[ 2017\2017m03d08_16_11_39Tap_chi_Giao_duc_-_Tich_hop_noi_mon.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn