Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,387

 Phát triển năng lực hướng dẫn thực tế thiên nhiên cho học sinh phổ thông của giáo viên sinh học đáp ứng đổi mới giáo dục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: KY Hội thảo khoa học Quốc gia:" Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo" - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế - ISBN: 978-604-80-2343-0; Số: 18-03-2017;Từ->đến trang: 304-309;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năng lực nghề nghiệp của người giáo viên sinh học ở bậc phổ thông, năng lực hướng dẫn thực tế thiên nhiên cho học sinh vô cùng cần thiết, là yêu cầu đối với người giáo viên sinh học, giúp học sinh liên hệ được những kiến thức lý thuyết với thực tiễn và góp phần giúp cho học sinh thực hiện trải nghiệm sáng tạo. Những phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về việc phát triển năng lực hướng dẫn thực tế thiên nhiên cho học sinh phổ thông của người giáo viên sinh học góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta trong bối cảnh hiện nay.
ABSTRACT
In the professional capacity of biology teachers at school level, the actual capacity of natural guide for pupils sorely needed, is required for the biology teachers, help students contact the theoretical knowledge with practical and contribute to help students perform creative experience. Analyzes the rationale and practices to develop the capacity of natural practical guidance for pupils of teachers biology goals contribute to improving the quality of education in our country in the current context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn