Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,044

 Nâng cao hiệu quả dạy học chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lý học thực vật cho sinh viên đại học ngành Sinh học thông qua việc khai thác mối liên hệ giữa kiến thức Vật lý và kiến thức Sinh học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: Đặc biệt tháng 6/2018;Từ->đến trang: 205-208;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung của chương Quang hợp trong học phần Sinh lý học thực vật có nhiều kiến thức có liên quan đến phần Quang học trong học phần Vật lý đại cương. Điều này đòi hỏi sự liên thông chặt chẽ giữa kiến thức Sinh học và kiến thức Vật lý. Phân tích thực trạng dạy học Sinh lý học thực vật tại các trường đại học, chúng tôi đã rút ra một số nhận định về mối quan hệ này. Trên cơ sở đó đã đề xuất một số biện pháp cải thiện như: thiết kế nội dung của học phần Vật lý đại cương đáp ứng cho giảng dạy Sinh lý học thực vật, cải tiến phương pháp dạy học qua việc phân tích rõ mối liên hệ giữa kiến thức vật lý và kiến thức sinh học, xây dựng chủ đề dạy tích hợp giữa vật lý và sinh học.
ABSTRACT
The content of the chapter Photosynthesis in module Plant Physiology is related to the content of Optics in physics at high school as well as knowledge of General Physics. Therefore, the paper proposes some measures to improove effectiveness of teaching to improove the effectiveness of teaching the chapter Photosynthesis (Plant Physiology) through exploring the relationship between knowledge of physics and biology.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn