Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,512

 Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid-resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to seeds
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Tan Le, Ngo Thi Hoan
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (tiếng Anh); Số: 11(63);Từ->đến trang: 169-176;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
So sánh một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa trong hạt nảy mầm của hai giống lúa (Oryza sativa L.) OM1490 và CR203 dưới ảnh hưởng của môi trường phèn và môi trường phèn có xử lý hạt bằng KClO3. Kết quả cho thấy môi trường phèn làm giảm sự hấp thụ nước của hạt, giảm tỷ lệ nảy mầm và trong 3 ngày tuổi (nảy mầm), môi trường axit đã ức chế quá trình thủy phân tinh bột (làm tăng hàm lượng tinh bột không bị thủy phân), làm giảm lượng sacharid, tổng hàm lượng axit hữu cơ, hoạt động enzyme amylase, protease và catalase. Hoạt độ của enzyme peroxydase đã giảm trong hạt nảy mầm của giống CR203, nhưng lại tăng trong hạt nảy mầm của giống OM1490. Khi ngâm hạt bằng dung dịch KClO3 đã có tác dụng tốt ở giai đoạn nảy mầm, trong đó giống CR203 cho kết quả tích cực hơn. Các tác động kháng phèn biểu hiện tốt, ngoại trừ enzyme peroxidase (tăng hoạt độ ở giống CR203, tác dụng thấp hơn trong giống OM1490). Vì vậy, KClO3 đã tăng tác dụng lên hầu hết các chỉ số sinh lý, sinh hóa được nghiên cứu của cả hai giống lúa ở giai đoạn nảy mầm, trong đó tác dụng tốt hơn thể hiện ở giống CR203.
ABSTRACT
Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid-resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to seeds. It is reported that acid environment decreased water absorption of seeds, germination ratio, and in the 3 days old germination seeds, acid environment inhibit a starch hydrolysis process results in increased nonhydrolysed starch content, but decreased reduced sacharids, total organic acid content, the activity of amylase, protease and catalase enzymes; yet activity of peroxydase was decreased in the germinating seeds of variety CR203, but increased in germinating seeds of variety OM1490. KClO3 has opposite effect on OM1490 and CR203 at germination phase, in which the more positive effects are revealed in the variety CR203. The contrary effects to the one of acid environment with exception of enzyme peroxidase to which KClO3 has same tendency as the acid environment, but with lower effects in variety OM1490, yet for variety CR203, KClO3 effected contrary to the acid environment, i.e. KClO3 increased the activity of peroxidase. Thus, KClO3 has increased effects on almost physiological, biochemical indexes studied of both rice varieties at germinating phase, in which good effects are more clarity in CR203 variety.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn