Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,150

 Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây cà tím (Solanum melongena L.) giống Thái Lan (Eggplant No 1) trồng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 32(01);Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây cà tím giống Eggplant No1 nhập nội từ Thái Lan khi trồng ở vụ xuân hè năm 2018 tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt kết hợp châm phân tự động với các công thức phân Davysol, Grogreen, Hakaphos đã cho kết quả tốt. Các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao cây, số lá/cây, chỉ số diện tích lá, sự phân cành), số hoa/cây, tỉ lệ đậu quả, chiều dài quả, đường kính quả, trọng lượng quả, năng suất và phẩm chất quả ở các công thức bón phân đều cao hơn đối chứng. So sánh với các công thức phân Davysol, Grogreen; công thức phân Hakaphos cho kết quả tốt hơn (đạt năng suất 38,9 tấn/ha).
ABSTRACT
The Eggplant No1 imported from Thailand grown in the spring-summer season of 2018 in Hoa Khuong commune, Hoa Vang district, Da Nang city by automatic droppings and fertilizer with the Davysol fertilizer formula, the Grogreen fertilizer formula, the Hakaphos formula gave good results. The growth indexes (tree height, number of leaves / tree, leaf area index, branching), number of flowers / tree, fructification rate, fruit length, fruit diameter, fruit weight, fruit productivity and quality were also higher than the control. Compared with the Davysol and Grogreen fertilizer formulas; Hakaphos one brought better results (yield 38.9 tons / ha).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn