Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,600

 Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây hạt chia (Salvia hispanica L.) trồng tại Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 38(02) 2020;Từ->đến trang: 53-60;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây hạt Chia (Salvia hispanica L.) thuộc họ Bạc hà, xuất xứ ở Mexico, Mỹ và Úc. Loại cây trồng này mới được nhập nội vào Việt Nam trong những năm gần đây.Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành trồng thử nghiệm các giống: Black Chia (Úc), Black Chia (Mỹ) và White Chia (Úc) trên nền đất thịt trung bình tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trong vụ xuân hè năm 2018. Kết quả thí nghiệm cho thấy giống Black Chia Úc sinh trưởng và phát triển tốt nhất, cây cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất. Tiếpđến là giống Black Chia Mỹ và thấp nhất là giống White Chia Úc. Phẩm chất hạt thương phẩm thu hoạch từ ba giống Chia không thay đổi nhiều so với mẫu hạt tiêu chuẩn.
ABSTRACT
Chia (Salvia hispanica L.) is a flowering plant in the mint family, native to Mexico, USA and Australia. This type of plants has been imported to Vietnam in recent years. We conducted experiments with Black Chia (Australia), Black Chia (USA) and White Chia (Australia) on clay - sandy soil in Nam Phuoc town, Duy Xuyen district, Quang Nam province in the spring - summer crop in 2018. Our results show that the Australian Black Chia grew best in given conditions, with the highest yield and economic outcomes, followed by the American Black Chia and the Australian White Chia, respectively. The quality of harvested seeds from the three Chia varieties in our study is comparable to the benchmark sample.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn