Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,546

 Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất, phẩm chất của cây dưa lưới (Cucumis melo L.) trồng trong nhà màng với công nghệ tưới nhỏ giọt và châm phân tự động tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Đức Hạnh
Nơi đăng: Tạp chí Công Thương; Số: 10 (tháng 5/2021);Từ->đến trang: 138-144;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây dưa lưới (Cucumis melo L.) được trồng trong nhà màng với giá thể xơ dừa và kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt kết hợp châm phân bằng dung dịch dinh dưỡng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Thực nghiệm bằng dung dịch dinh dưỡng ứng với các mức kali khác nhau cho thấy ở nồng độ 350ppm K2O đã có ảnh hưởng tốt đến quá trình sinh trưởng phát triển (chiều dài thân, số hoa/cây), đến các yếu tố năng suất (chiều dài quả, đường kính quả, độ dày thịt quả, trọng lượng quả, naêng suất thu hoạch), đến chất lượng quả (độ Brix, hàm lượng nitrat, hàm lượng vitamin C).
ABSTRACT
Cantaloupe (Cucumis melo L.) is grown in greenhouses with the use of coconut fiber substrate, drip irrigation technique combined with nutrient solution in Hoa Khuong Commune, Hoa Vang District, Da Nang Dity. The study finds out that at 350ppm concentration level, K2O makes a positive impact on the growth of the plant (stem length and number of flowers / plant), on the plant productivity (fruit length, fruit diameter, thickness of the flesh, weight of the fruit, and yield), and on the fruit quality (degree Brix, nitrate content and vitamin C content).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn