Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,113

 Phát triển năng lực dạy học cho giảng viên sư phạm Sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình phổ thông mới 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: Kỳ 1 tháng 7/2021;Từ->đến trang: 87-91;Năm: 2021
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tháng 12/2018 được xây dựng trên quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phổ thông, “bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua đổi mới nội dung giáo dục với những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống”. Mấu chốt của đổi mới chương trình 2018 là chuyển từ nền giáo dục tiếp cận nội dung sang nền giáo dục phát triển năng lực. Dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà đặc biệt chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Muốn làm được điều này, quan trọng nhất là người giáo viên phải thay đổi cách dạy để học sinh thay đổi cách học, cách tiếp nhận kiến thức và cách vận dụng kiến thức vào thực tế. Trường Sư phạm là trường đào tạo ra những giáo viên tương lai có vai trò tiếp nhận nhiệm vụ dạy học và giáo dục ở phổ thông, đáp ứng được những định hướng đổi mới của giáo dục phổ thông. Chính vì vậy người giảng viên sư phạm cần phải phát triển năng lực dạy học để có thể hình thành, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm, mang tính cấp bách hiện nay. Nội dung bài báo này trình bày về việc phát triển năng lực dạy học cho giảng viên ngành Sư phạm Sinh học; phục vụ nhu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông mới, theo hướng phát triển năng lực người học hiện nay.
ABSTRACT
The General Education Program promulgated in December 2018 was built on the view of fundamentally and comprehensively renovation of the general education and training, "ensuring the development of learners' quality and capacity through innovating the educational content with basic, practical and modern knowledge and skills; harmonizing virtue, wisdom, body, and beauty; focusing on practice and theapplication of knowledge and skills learned to solve problems in study and life". The key to the 2018 curriculum renewal is the transition from a content-based education to a competency-based education. Teaching from the point of view of the competency-based education not only focuses on actively teaching students about intellectual activities, but also pays special attention to training problem-solving abilities associated with life and professional situations, and at the same time linking intellectual activities with practical activities. The most important factor to achieve it is for teachers to change their teaching approaches that students could change the way they learn, the way they receive knowledge, and the way they apply knowledge in practice.University of Education is an education hub that trains future teachers in high schools to meet the innovative orientations of general education. Therefore, it is critical for pedagogical lecturers in this university to develop teaching capacity to be able to form and develop professional capacity for their students. The content of this article presents the development of teaching capacity of university lecturers to meet the emerging demand of training students in Biology Pedagogy; serving the innovation needs of the new general education program which is moving towards the competency-based education approach.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn