Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,081

 Nghiên cứu đời sống của cây lạc trong điều kiện nóng hạn ở vụ hè tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Vũ Đình Ngàn
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 5(40);Từ->đến trang: 117-124;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây lạc trồng vụ hè trong điều kiện nóng hạn tại Đà Nẵng khi được bón bổ sung một số nguyên tố khoáng đã sinh trưởng phát triển thuận lợi hơn.
Qua thực nghiệm đã rút ra kết quả:
- Các quá trình sinh lý hóa sinh hoạt động có hiệu quả hơn: hàm lượng diệp lục, độ cảm quang của diệp lục, cường độ quang hợp, hoạt tính của enzim hô hấp, hàm lượng axit hữu cơ tổng số, hàm lượng vitamin C tăng lên; cường độ thoát hơi nước, cường độ hô hấp giảm đi so với đối chứng.
- Quá trình sinh trưởng tiến hành thuận lợi hơn: chiều cao cây, diện tích lá, trọng lượng tươi, trọng lượng khô, số lượng nốt sần ở rễ tăng lên so với đối chứng.
- Năng suất và phẩm chất hạt được cải thiện: tăng số lượng quả/cây, trọng lượng hạt/cây; tăng hàm lượng protein, hàm lượng lipit trong hạt so với đối chứng.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
With the use of fertilizers in supplementing mineral elements to the peanut grown in the drought climate of the summer crop in Danang, the growth and the development of the plant were advantageous over the controlled lot.
The experiment showed that th process of physilological and chemical biology of the plant attained good effects: there was an increase in the content of chlorophyll, the photosensitive, the intensity of photosynthesis, the activity of catalaz enzyme, the content of total organic acids and vitamin C, but there was some reduction in the intensity of transpiration and respiration.
The plant growth was improved with some advantages: the height of the plant, the assimilation surface, the fresh and dry weight, the number of nodosity increased.
The productivity and the the quality of grains have been ameliorated: there was a rise in the total of fruits/plants, the weight of grains/plants and the content of protein and lipid.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn