Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,156

 Tổng hợp phức chất đa phối tử của nguyên tố đất hiếm và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng phát triển của cây đậu tương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 5(40);Từ->đến trang: 84-90;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này trình bày phương pháp tổng hợp phức chất glutamat molypdat neodim và thử nghiệm hoạt tính sinh học của phức chất đó. Phức chất này được tổng hợp từ ion đất hiếm Nd3+ và axit glutamic với Na2MoO4. Các điều kiện tối ưu của quá trình tổng hợp phức được xác định thông qua phép đo chuẩn độ tạo phức với chất chuẩn DTPA và chất chỉ thị Arsenazo (III). Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng tổng hợp bao gồm tỉ lệ các chất phản ứng, thời gian, nhiệt độ, pH của dung dịch cũng đã được xác định. Thông qua các phương pháp phân tích nhiệt và phổ hồng ngoại đã xác định được công thức hóa học của phức chất đa phối tử của nguyên tố đất hiếm Nd với axit glutamic và Na2MoO4.
Từ phức chất đã tổng hợp được ứng dụng để kiểm tra hoạt tính sinh học của chúng thông qua quá trình thăm dò sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương. Với phương pháp pha chế dung dịch phức chất glutamat molypdat neodim ở các nồng độ thích hợp để ngâm hạt dậu và phun lên lá cây đậu tương đã thu được kết quả rất tốt; cụ thể chiếu cao, diện tích lá, trọng lượng tươi và trọng lượng khô của cây đậu tương ở giai đoạn ra hoa đều tăng lên; rút ngắn được thời gian ra hoa; làm tăng cường độ quang hợp, cường độ hô hấp của cây; tăng hàm lượng protein vàlipit trong hạt.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
In this paper, the noedymium glutamate molybdate complex compound has been synthesized and tested for its biological activity. The study on the production of a complex formation of the neodymium (III) with L-glutamic acid and sodium molybdate has been carried out. Oftimal conditions of complex synthesis have been determined via reaction performance based on the DTPA complexometric titration method with Arsenazo (III) as an indicator. Besides, the influences of other factors such as molar ratio of Nd3+: H2Glu:MoO42-, the temperature, time and pH of the solution on the reaction perpormance have been surveyed. Based on the thermal analysis and infrared spectroscopy methods, the formula of the multi-ligands complex compound have been determined as Nd(HGlu)(MoO4).2H2O.
Its biological activity has been further tested on the groeth and the development of the soybean. By using a suitable solution to soak the seeds and to spray on the leaves os soybean in an experiment conductes in Danang, the following experimental results are obtained: the height, assimilation surface, fresh anf dry weight of the plant have increased; the flowering has been premature; there has been an incease in the content of total chlorophyll, the intensity of photosynthesis and respiration. In all, the productivity, both protein and lipid contents in the grains of the experimental soybean have increased in comparison with the control lot.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn