Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,454

 Ảnh hưởng của Gibberellin đến sự phát triển và năng suất của cây vừng trong điều kiện nhiệt độ cao vào vụ hè tại Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3(38);Từ->đến trang: 111-116;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong điều kiện nhiệt độ cao vào vụ hè tại Đà Nẵng, bằng biện pháp sử dụng dung dịch gibberellin để ngâm hạt giống trước khi xử lý ở nhiệt độ cao và phun dung dịch vào lá đã làm tăng tính chịu nóng của cây vừng thông qua các yếu tố sinh hóa như tăng hoạt tính của enzim catalaz, tăng hàm lượng axit hữu cơ tổng số, tăng hàm lượng vitamin C trong lá. Điều này làm cho quá trình sinh trưởng phát triển của cây vừng tiến hành thuận lợi so với đối chứng: tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi, tăng trọng lượng khô, ra hoa sớm hơn. Năng suất thu hoạch cho kết quả tốt hơn: tăng số quả/cây, tăng số hạt chắc/quả, tăng trọng lượng hạt chắc/cây, tăng năng suất trên đồng ruộng. Hiệu quả kinh tế được cải thiện so với đối chứng.
ABSTRACT
By using the gibberellin solution to soak the seeds before treating them with high temperatures and spraying this solution on the leaves of the sesame in high-temperature conditions in the summer crop in Danang, we obtained some of the following results in comparison with the controlled lot. The tolerance of heat of the sesame increased with some biochemical element change on the leaves: a rise in the activity of the catalase enzyme, in the content of the total organic acids and vitamin C. Consequently, there were some favourable growth and development of the experimental lot: an increase in the plant height, in assimilation surface, in fresh and dry weight and the premature of flowerage. The experimental seasame yielded better productivity: a rise in the total number of fruits on a plant,  in the total number of grains of a fruit and in the weight of grains of a plant. The productivity on the field was higher. Therefore, the economic value of the experimental sesame was improved compared with the controlled lot.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn