Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,961

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng B, Mn, Cu, Zn, đến tính chịu hạn và chịu nóng của cây vừng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 1 (36);Từ->đến trang: 77-82;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng dung dịch các nguyên tố vi lượng B, Mn, Cu, Zn bón vào đất, ngâm hạt và phun vào lá của cây vừng trồng thí nghiệm trong chậu ở vụ hè tại Đà Nẵng đã làm tăng tính chịu hạn và chịu nóng. Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây vừng tiến hành thuận lợi hơn so với đối chứng: tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trong lượng tươi, tăng trọng lượng khô. Một số hoạt động sinh lý của cây vừng đã có kết quả tốt: tăng hàm lượng diệp lục, tăng cường độ quang hợp, tăng hoạt tính của enzim catalaz, giảm cường độ hô hấp, tăng hàm lương axit hữu cơ tổng số, hàm lượng vitamin C so với đối chứng. Năng suất và phẩm chất của cây vừng đã cho kết quả tốt: tăng số quả/cây, tăng số hạt chắc/cây, giảm tỉ lệ lép, tăng trọng lượng hat chắc/cây, tăng hàm lượng lipit tổng số và protein tổng số trong hạt so với đối chứng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
By using the microelements B, Mn, Cu, Zn solution to fertilize supplementally in soil, to soak the seeds before sowing and to spray on the leaves of the sesame grown in pots in an experiment conducted in Danang City in the summer, we obtain some of the following results on the growth and development of the experimental lot:. The height, the assimilation surface, the fresh and dry weight of the plant increase in comparison with controlled lot. Futhermore, some of the physiological functions of the experimental seseames also yield satisfactory results: an increase in the content of the total chlorophyll and organic acids and vitamin C, in the intensity of photosynthesis and in the activity of catalaz enzyme, but a decrease in respiration. In all, the productivity and the quality of the experimental sesame have recorded good results: a rise in the total number of fruits, grains and weight of a plant and a reduction in the rate of flat grains . As a result, the quality of the sesame grains has been improved: an increase in both lipid and protein contents in the grains of the experimental sesame.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn