Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,497

 Tổng hợp phức chất Glutamat borat neodim và thử nghiệm làm phân bón vi lượng cho cây vừng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3(31);Từ->đến trang: 66-73;Năm: 2009
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của các yếu tố như tỉ lệ mol Nd3+:  H2Glu : H3BO..., thời gian, nhiệt độ, pH dung dịch đến hiệu suất phản ứng tổng hợp phức chất và cấu trúc của phức chất được xác định với phương pháp phân tích nhiệt và quang phổ hồng ngoại đã được nghiên cứu. Kết quả thu được là phức chất rắn đa phối tử glutamat borat neodim với thành phần H2[Nd(Glu)(BO3)].3H2O có hoạt tính sinh học. Với phức chất này ở nồng độ 50 ppm sẽ có tác dụng kích thích tốt nhất cho sự nảy mầm và sinh trưởng phát triển cho cây vừng.
ABSTRACT
This paper studies the influence of the factors such as molar ratio of Nd3+ : H2Glu ; H3BO..., time, temperature and pH of the solution to the reaction performance and the structure of the complex subtance by means of the IR spectra and themal analysis methods. The synthesized result is the multi-ligands solid complex subtance whose component H2[Nd(Glu)(BO3)].3H2O has biological activity. The subtance at the concentration of 50 ppm is applied to improve the stimulating process of the sprout and the growth of sesame.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn