Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,393

 Triển khai chuyển đổi hệ thống đào tạo từ niên chế sang tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Tấn Lê
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn