Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,926

 Ảnh hưởng của việc xử lý nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè trong điều kiện trồng thí nghiệm tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 2(10);Từ->đến trang: 73-78;Năm: 2005
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng dung dịch nước dừa ngâm hạt trước khi gieo và phun lên lá của cây vừng (Sesamum indicum L.) trồng thí nghiệm trong chậu ở vụ Hè tại Đà Nẵng đã làm cho quá trình sinh trưởng (tỷ lệ nảy mầm của hạt, diện tích lá, trọng lượng tươi và trọng lượng khô),  năng suất (số quả/cây, số hạt/cây, trọng lượng hạt/cây, trọng lượng 1.000 hạt), phẩm chất hạt (hàm lượng lipit, protein, gluxit) đã được cải thiện  so với đối chứng.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
By using coconut water in optimal concentration to soak the seeds before sowing and to spray  on the leaves  of the sesame grown in pots and in the summer season in Danang, we have got the following results:   
- The growth  of the sesame (the germinal proportion, the plant height, the assimilation surface, the fresh and dry weight) has increased as compared with control lot.
- The productivity of the sesame (the No. of capsules/plant, the No. of seeds/plant,  the seed yield/plant, the 1.000-seed weight) has increased as compared with control lot.
- The quality of seed  of the sesame (oil content, protein content, sugar content) has increased as compared with control lot.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn