Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,467

 Một số ý kiến trao đổi về việc sử dụng Powerpoint trong giảng dạy sinh học
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật, trường ĐHSP Huế
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: 173-177;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn