Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,862

 Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm tham gia công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong tương lai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Hội thảo khoa học về Giáo dục sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên - Sở Giáo dục và Đào tạo tp Đà Nẵng - Dự án VIE/97/P05
marriage affairs open i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: 9-15;Năm: 2000
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn