Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,485

 Xây dựng môi trường sư phạm - điều cốt lõi trong việc đào tạo giáo viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tân Lê
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2, Vinh, tháng 12-1998
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 213-217;Năm: 1998
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn