Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,523

 Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông tại Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội - Những giải pháp cải thiện.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneut
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đậu Thị Hòa, Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng; Số: 5 (11/1998);Từ->đến trang: 372-377;Năm: 1998
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn