Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,090

 Dự kiến nhu cầu và sơ bộ đề xuất vành đai cung cấp rau xanh cho khu công nghiệp Dung Quất
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế về Dung Quất : Những tác động xã hội - kinh tế của đề án nhà máy lọc dầu Dung quất đối với miền Trung Việt Nam và vai trò của công tác đào tạo nhân lực, Quỹ Việt Mỹ, Đại học Đà Nẵng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, 31/3-2/4/1997; Số: ;Từ->đến trang: 151-156;Năm: 1997
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn